Fondets
Stipendiater

Fondet for dansk-norsk samarbeid gir etter søknad stipendopphold for dansker på Lysebu og stipendopphold for nordmenn på Schæffergården. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Det gis også opphold til dansk-norske og i noen tilfelle til nordiske grupper.

Fondet for dansk-norsk samarbeid gir etter søknad stipendopphold for dansker på Lysebu og stipendopphold for nordmenn på Schæffergården. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Det gis også opphold til dansk-norske og i noen tilfelle til nordiske grupper.

Betingelser

Det er en forutsetning for bevilgningen at Fondets støtte framgår i all skriftlig informasjon om oppholdet og i eventuelle publikasjoner som oppholdet resulterer i. Fondet skal ha tilsendt alt slikt materiale, inkludert bøker og rapporter.

Etter oppholdet skal stipendiatene utarbeide en rapport der det blir gjort rede for hvordan oppholdet er blitt brukt. Denne rapporten blir benyttet i fondets årsmelding.

Ved brudd på disse betingelsene eller dersom de opplysninger som gis i søknaden ikke viser seg å være riktige, bortfaller støtten, og Lysebus og Schæffergårdens normale prisbetingelser gjøres gjeldende.

Kriterier

Oppholdet skal ha relevans for fondets formål, og det blir ved utvelgelsen lagt vekt på at formålet med oppholdet er slik at det vanskelig kan realiseres i hjemlandet. 

Stipendiatene fordeler seg på mange faggrupper. Hovedvekten har tradisjonelt ligget på vitenskap, kunst og undervisning, men det blir lagt vekt på at alle fag og samfunnsområder skal komme i betraktning ved stipendtildelingen. Lysebu og Schæffergården skal være steder der ulike interesser og yrker møtes og danner et demokratisk og inspirerende miljø.

Fondets eiendommer er ikke innrettet for å ha stipendiater boende mye lenger enn en uke. 

Egenandelen

Stipendiater som får innvilget opphold, betaler en egenandel for å bo på Lysebu og Schæffergården med helpensjon (hotellrom og alle måltider inkludert, for grupper også møterom). Egenandelen varierer med romtype og arrangementstype, se ovenfor.

Gunstige perioder

Verken på Lysebu eller Schæffergården er det kapasitet til å motta alle de grupper og enkeltpersoner som søker om opphold. Best plass er det i slutten av juni og første halvdel av august, i uke 7 og 8, i uken før og etter påske og i uke 40 og 41. Jo mer fleksibel søkeren er med hensyn til oppholdstidspunkt, jo større sjanse er det å få plass.

Bekreftelse

Søkerne mottar en elektronisk bekreftelse umiddelbart etter at søknaden er mottatt. Når søknaden er behandlet, mottar søkeren pr. post et tilsagnsbrev med en blankett som skal utfylles og sendes til fondet med søkerens underskrift. Dette gjelder som bekreftelse på at søkeren mottar stipendet.

Det totale antall stipendiatdøgn pr. år er i underkant av 6500, 3500 på Lysebu og 3000 på Schæffergården. 

Spørsmål

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om søking eller betingelser. 

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu