Virksomheten

Formål

Vi er et bilateralt samarbeid mellom et dansk og et norsk fond, som begge har som formål å arbeide for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge.

Arbeidsmåte

Formålet blir realisert gjennom dansk-norske kurs, seminar og konferanser, gjennom utstillinger, utgivelser og prosjekter med dansk-norske tema og gjennom stipendopphold for enkeltpersoner og grupper fra nabolandet. 

Husene 

Vi gjennomfører vår virksomhet på det norske fondets eiendom Lysebu i Oslo og det danske fondets eiendom Schæffergården ved København. Virksomheten på Lysebu og Schæffergården finansieres gjennom driften av respektive steder. Det er tre måter husene brukes på for å realisere vårt formål:

  • Husene er studiesteder for enkeltpersoner og grupper som skal lære om nabolandet. 
  • Husene er møtesteder, der dansker og nordmenn møtes for å drøfte spørsmål av felles interesse. 
  • Husene er arenaer for formidling av det annet lands kultur. 

Virksomhetstyper

Bruken av husene gir oss muligheter til å realisere fondenes formål på flere måter. Virksomheten kan deles inn 
i følgende aktivitetstyper: 

  • Kurs, der stedene tar imot grupper fra det andre landet og legger opp program for dem.
  • Seminar, med deltakelse fra begge land og program med emner av felles interesse. 
  • Oppholdsstipender, for enkeltpersoner og grupper fra nabolandet, og der de selv legger opp program for oppholdet. 
  • Publikumsvirksomheten, som presenterer tema og artister fra nabolandet for et lokalt publikum. 

Prioriterte områder

Vårt viktigste arbeidsfelt er kultur og utdanning. For at vår virksomhet skal nå videst mulig ut i de to samfunn, blir det satset på å formidle gjennom formidlere, og den viktigste arbeidsformen er kursvirksomhet. Tyngdepunktet i vår programvirksomhet ligger på de identitetsbærende fagene. Målet er å styrke det dansk-norske språk- og kulturfellesskapet. En stor del av undervisningsvirksomheten handler om nabospråksforståelse og formidling av kunnskap om dansk og norsk språk. Særlig omfattende er denne kursvirksomheten innenfor grunnutdannelsen av lærere. 

Søknader

Dansker kan søke opphold på Lysebu og nordmenn på Schæffergården for kortere studietid med relevans for fondets formål. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Søknadene behandles løpende

Nyhetsbrev

Du er påmeldt vårt nyhetsbrev!

Lukk
Schæffergården Lysebu