Den dansk-norske embetsstanden

Ti norske og danske historikere setter søkelys på den felles dansk-norske embetsstanden

Seminaret arrangeres av Fondet for dansk-norsk samarbeid. Det er et ledd i en serie arrangementer som gjennomføres i 2013 og 2014. Temaet er forholdet mellom Danmark og Norge — både historisk og aktuelt —samt perspektivene framover. Seminaret gjennomføres med støtte fra Norges ambassade i København og i samarbeid med Grunnlovsjubileet  1814 – 2014 og Den danske ambassade i Oslo.  

Danmark–Norge 1380 – 1814 – 2014
I 2014 er det norsk grunnlovsjubileum. Det er 200 år siden en selvstendig norsk stat ble opprettet etter mer enn 400 års riksfellesskap med Danmark. Det betyr også at det er 200 år siden Danmark og Norge skilte lag. Fellesskapet mellom de to land fortsatte likevel på mange områder, og setter på forskjellig vis sitt preg på landene den dag i dag. Fondet for dansk-norsk samarbeid vil bruke jubileet til å minne om betydningen av dette felles­skapet. Fondets tilnærming til 1814-jubileet tar utgangspunkt i det historiske fellesskapet mellom de to landene, samt i likheter og forskjeller i utviklingen etter adskillelsen i 1814. Fondets program startet i 2013, 200 år etter det siste året for riksfellesskapet.


Den dansk-norske embetsstanden
Det dansk-norske eneveldet bygde fra 1660 opp et omfattende og mektig embetsverk som hjalp kongen med å styre det store danske statsområdet. Det strakte seg fra den mannsterke sentraladministrasjonen i København helt ut til de fjerneste utpostene i det nordeuropeisk/atlantiske imperiet. Embetsverket var i betydelig grad uniformert, men hadde også sine særpreg i de ulike landene. 

Spørsmål som vil stilles på seminaret er blant annet: Hva betydde embetsstanden som regime og kultur for samfunnsutviklingen i Danmark og Norge, og for forholdene mellom de to landene? Flere embetsmenn ambulerte mellom sentrum og periferi og mellom statsdelene, men det dannet seg også egne embetsmannsmiljøer i Danmark, Slesvig-Holstein, Norge og Island. Hvor langt strakte den danske dominansen seg?  Hvordan virket det norske og det å ha sitt virke blant norske bønder inn på embetsmennenes holdninger og atferd? Hvilken innvirkning hadde sentraladministrasjonen og forsøkene på å skape en uniform embetsstand over hele oldenborgermonarkiet? I hvilken grad innebar 1814 et brudd, og hvor mye kontinuitet var det etter dette året?

Ti norske og danske historikere ta for seg den felles dansk-norske embetsstanden. Seminaret vil både ta for seg det større bildet, med innlegg om prester, offiserer og sentraladministrasjonen, og det mindre, med innlegg om norske embetsmenn i lokalsamfunnet, embetsmannens hushold og hva studietiden i København betydde. Et annet tema som tas opp på seminaret er arven etter eneveldets byråkrati i Danmark og Norge, i innlegg om embetsaristokratiet i Norge og om korrupsjon etter 1814.

Tirsdag 14. januar

Åpning

  

10:30 – 10:35

Per Ivar Vaagland, Fondet for dansk-norsk samarbeid:
Velkommen

10:35 - 10:40 Torben Brylle, Danmarks ambassadør til Norge:
Åpning av seminaret
10:40 - 10:45 Ola Teige, Universitetet i Oslo:
Introduksjon

Sesjon 1:


Lange linjer

10:45 – 11:15

Gunner Lind, Københavns Universitet
Rødt og guld. Oldenborgernes hær

11:15 – 11:45

Erik Gøbel, Rigsarkivet
Embedsmændene i den dansk-norske civile centraladministration 1660 – 1814

11:45 – 12:45

Lunsj (frokost)

12:45 – 13:15

Michael Bregnsbo, Syddansk Universitet
Gejstligheden inden for det danske imperium 1536 – 1814: Rekruttering og karrieremønstre i sammenlignende perspektiv

13:15 – 13:45

Thomas Daltveit Slettebø, Universitetet i Bergen
Prester under press: tradisjon og modernitet i norske presters prekener våren 1814


Sesjon 2:


Utstillingsåpning på folkemuseet
1814 – spillet om Danmark og Norge»

13:55 – 14:30

Buss til Folkemuseet

14:30 – 14:45

Ankomst Folkemuseet

15:00 – 17:00

Folkemuseets program. HM Dronning Sonja åpner utstillingen

17:00 – 17:40

Buss til Lysebu

17:40 – 18:30

Pause. Innkvartering i værelser

18:30 – 20:30

Middag

20:30 – 20:30

Kveldssete. Spørsmål og diskusjon

Onsdag 15. januar

07:00 - 09:00 Frokost
09:00 - 10:00 Utsjekk

Sesjon 3:


Arven etter eneveldet

10.15 – 10.45

Øystein Rian, professor ved Universitetet i Oslo:
Embetsaristokratiet i Norge  –  en adelsliknende elite

10.45 – 11.15

Mette Frisk Jensen, Aarhus Universitet:
Danske embedsmænds korruption efter 1814

11.15 – 11.30

Pause. Kaffe og te

11.45 – 12.15

Ola Teige, Universitetet i Oslo:
Korrupsjon i det norske embetsverket etter 1814

12.15 – 13.15

Lunsj


Sesjon 4:


Embetsmannen i samfunnet

13.15 – 13.45

Ida Bull, NTNU:
Embetsmannen og hans familie  –  byråkrat, gårdbruker, familiefar og lokalsamfunnsmedlem

13.45 – 14.15

Mette Vårdal, Høgskolen i Volda:
Embetsmenn og bygdefolk: sosiale relasjoner i et bygdesamfunn.

14.15 – 14.45

John Peter Collett , Universitetet i Oslo:
Studietiden i København  –  hva betød den for den norske embetsstanden før 1813?

14.45 – 15.30

Spørsmål, debatt og avsluttende bemerkninger

Nyhetsbrev

Du modtager om lidt en mail, hvor du skal bekræfte tilmeldingen!

Lukk
Schæffergården Lysebu